Mbledhje e Senatit Akademik në KUB

Details

Ditën e martë, datë 12.05.2020 në mjediset e KUB u mbajt mbledhja e radhës së Senatit Akademik.
Rendi i ditës kishte në fokus:
– Diskutimi dhe miratimi i Projekt Vendimit, për miratimin e rregullores “Mbi veprimtarinë akademike dhe jo akademike në KUB, për parandalimin e pandemisë Covid19.
– Diskutimi dhe miratimi i planit të masave për mbylljen e vitit akademim 2019-2020, sipas urdhërit të MASR-së, nr. 104, datë 30.04.2020 “Për marrjen e masave për mbylljen e vitit akademikpër shkak të fatkeqësish natyrore të Covid19
– problematika të ndryshme, etj.

Mbledhja e senatit u zhvillua në respektim të masave parandaluese siç është ruajtja e distancës, përdorimi i dorezave, masakave, etj.

Facebook
Twitter
LinkedIn

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.