NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR STAF AKADEMIK

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lajmet më të fundit

Kërko postime

Kërkimi i postimeve do të funksionojë vetëm kur ju të vendosni minimalisht 5 karaktere për rezultatin që keni kërkuar.

Kategoritë

Kolegji Universitar i Biznesit shpallë njoftimin për vende të lira pune pranë Kolegjit të Studimeve të Larta Profesionale në pozicionet:

 • Pedagogë me profesion Inxhinier Elektrik (Full-time dhe Part-time);
 • Pedagogë në fushën e Shkencave Kompjuterike, Informatike dhe Teknologji Informacioni (Full-time dhe part-time);
 • Laborant për laborator në fushën e automjeteve me profil Inxhinier ose Teknik i Lartë (Full-time) ;
 • Pedagogë me profesion Inxhinier Mekanik (Part-time)

KRITERET E PRANIMIT
Kriteret profesionale për kandidatët FT dhe PT duhet të jenë:

 • Eksperiencë profesionale mbi 3 vite;
 • Të ketë përvojë mësimdhënie ;
 • Diplomë universitare me rezultate të larta
 • Aftësi menaxheriale;
 • Aftësi komunikimi;
 • Aftësi dhe dëshirë për punë në grup;

Prioritet në vlerësim kanë ata me grada dhe tituj.

Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:

 1. Curriculum Vitae;
 2. Fotokopje e noterizuar e diplomës universitare (Bachelor, Master, PhD);
  Shënim: Në rast studimesh jashtë kërkohet dhe dëshmi njëhësimi nga MAS;
 3. Fotokopje e noterizuar e listës së notave;
 4. Fotokopje e kartës së identitetit;
 5. Dëshmi e gjuhës së huaj;
 6. Librezë pune ose dokument që vërteton përvojën në punë.

Procedura e aplikimit:

Dokumentacioni i plotë duhet të dërgohet në mënyrë elektronike brenda datës 15.09.2020 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në adresën e e-mailit: [email protected]

We are hiring message quote in megaphone badge isolated on transparent background. Vector creative concept icon of megaphone badge template for We are hiring poster

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.