Application call for Erasmus + Scholarships (Students) – Kodolányi János University

You can share the content of this site, maybe some of your friends need to see this information.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thirrje aplikimi për Bursa Erasmus + Kodolányi János University

Hungari

https://www.kodolanyi.hu/en/

Në kuadër të programit Erasmus+, komponenti International Credit Mobility, i nënshkruar mes Kodolányi János University, në Budapest, Hungari dhe Kolegjit Universitar të Biznesit për periudhën 2019-2022, hapet thirrja për aplikime të studentëve të nivelit bachelor në Fakultetin e Ekonomisë, të gjitha profilet e studimit për semestrin e parë, viti akademik 2021-2022, si më poshtë vijon:

–       1 student të ciklit Bachelor për vitin akademik 2021-2022;

Kriteret për aplikim:

Studentët duhet të kenë:

 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, niveli B2;
 • Performancë të mirë akademike;
 • Dëshirë dhe vullnet për të përfituar nga ky program studimi. 

Kush mund të aplikojë:

 • Studentët që janë duke ndjekur vitin e parë dhe të dytë në Programin Bachelor në Ekonomi pranë Fakultetit të Ekonomisë KUB, të gjitha profilet e studimit.
 • Mundësitë e realizimit të bursës studimore është Semestri Vjeshtë 2021 – 2022 sipas një Programi të skeduluar nga Kodolányi János University në Hungari.
 • Procesit mësimor (leksionet) do të zhvillohet gjatë periudhës: Tetor – Dhjetor 2021
 • Provimet e semestrit do të zhvillohen gjatë periudhës: Janar – Shkurt 2022

Kriteret e përzgjedhjes: (sipas rëndësisë)

 • Merita akademike, nota mesatare e studimeve te kryera deri më tani mbi 8.5
 • Të zotërojë njohuri të mira të gjuhës angleze minimalisht ekuivalent me nivelin B2 duke qenë se gjuha ditore e folur gjatë periudhës studimore do të zhvillohet në anglisht. 

Dokumentet e nevojshme në këtë fazë të parë të shprehjes së interesit për aplikim janë:

 • Formular aplikimi
 • Letër motivimi

Në vëmendjen tuaj:

 • Për përzgjedhjen e studentëve zbatohet Rregullorja për Implementimin e Marrëveshjeve Ndër-institucionale në Kuadër të Programit Erasmus + KA107 International Credit Mobility.
 • Formulari i Aplikimit për shprehje interesi duhet të dorëzohet në adresën e e-mail: [email protected] – Koordinatore e Projekteve pranë KUB  dhe: [email protected] – Specialite Zyrës së Projekteve për Programin  Erasmus + ICM.
 • Dokumentacioni të dorëzohet deri më datën 21/06/2021
 • Kandidatët fitues do të njoftohen në adresën e tyre të email-it.

PËR MË SHUMË INFORMACION, KLIKONI KËTU

PËR TË AKSESUAR FORMULARIN E APLIKIMIT, KLIKONI KËTU.

Kolegji Universitar i Biznesit ju uron Suksese!

Add Your Heading Text Here

This website uses cookies!

By clicking “Accept All”, you agree to save personalization files to your device to improve site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.